Navigace

Obsah

Tlaková kanalizace

V obci Olešná je systém tlakové kanalizace PRESSKAN, který je založen na odvádění splaškových vod pomocí čerpadla umístěného v čerpací šachtě. Do této šachty jsou svedeny splaškové vody z nemovitosti. Objemové čerpadlo, vybavené drtičem nečistot, je řízeno ovládací automatikou a snímačem hladiny. V okamžiku, kdy hladina dosáhne horního čidla snímače hladiny, dojde k sepnutí čerpadla a následnému vyčerpání šachty. Po vyčerpání pod určitou hladinu v šachtě čerpadlo opět automaticky vypne. Více informací o systému tlakové kanalizace se dozvíte ve videu: Jak funguje tlaková kanalizace PRESSKAN

Servis a zásady používání

Od počátku fungování tlakové kanalizace v obci jsou majitelé nemovitostí upozorňováni na specifika jejího provozu. Díky přečerpávání odpadních vod z domovních jímek je v našem případě nutné dodržovat pravidla provozu kanalizace ještě pečlivěji než v případě kanalizace gravitační. Čerpadla v jímkách jsou zařízení, která při nevhodném používání vykazují vyšší poruchovost. Obec zajišťuje na svoje náklady servis a údržbu těchto zařízení všem vlastníkům nemovitostí, ale pouze za podmínek, že jsou dodržena pravidla, která tlaková kanalizace vyžaduje. Jestliže vlastník nemovitosti tato pravidla poruší, nemůže obec následně za poruchu zařízení převzít finanční odpovědnost. Celkově jsou opravy DČJ velmi významnou výdajovou položkou obecního rozpočtu a je proto potřeba pečlivě hlídat, aby nedocházelo k jejímu dalšímu navyšování.

Skutečnost, že opravy platí obec pouze v případě poruchy nezaviněné přímo vlastníkem nemovitosti, by neměla být žádnou novinkou. Je ovšem pravda, že se toto pravidlo v praxi dříve důsledně neuplatňovalo. Nicméně tím docházelo k porušování zásady řádného hospodaření. Asi není pochyb o tom, že by z obecních prostředků neměly být hrazeny soukromé chyby jednotlivců.

Protože opravy nejsou nikterak lacinou záležitostí a cena nového čerpadla je na poměry domácnosti skutečně vysoká (kolem 18 tis. Kč bez DPH), chceme všechny uživatele DČJ s cenami servisu, potažmo znovu s pravidly užívání tlakové kanalizace, seznámit

Níže jsou ke stažení všechny dokumenty, které s provozem tlakové kanalizace souvisí. Najdete zde nově sepsané Pokyny pro užívání včetně formulace poučení, které jsou potřeba potvrdit podpisem na obecním úřadě.  Zároveň zveřejňujeme i ceník náhradních dílů a servisních úkonů, abyste měli povědomí o tom, kolik Vás bude stát oprava v případě, že zařízení poškodíte nevhodným užíváním. Můžete nahlédnout i do smlouvy o provádění servisu, kterou obec uzavřela se zhotovitelem.

Na závěr Vás chceme ujistit, že není naším záměrem překlopit finanční břímě servisu DČJ z obce na občany. Míříme pouze tím směrem, aby naprosto zjevné případy nevhodného užívání kanalizace (jinými slovy lenost, pohodlnost nebo nekázeň jednotlivců) nezatěžovala obecní rozpočet.

Dokumenty ke stažení: