Navigace

Obsah

Tlaková kanalizace

V obci Olešná je systém tlakové kanalizace PRESSKAN, který je založen na odvádění splaškových vod pomocí čerpadla umístěného v čerpací šachtě. Do této šachty jsou svedeny splaškové vody z nemovitosti. Objemové čerpadlo, vybavené drtičem nečistot, je řízeno ovládací automatikou a snímačem hladiny. V okamžiku, kdy hladina dosáhne horního čidla snímače hladiny, dojde k sepnutí čerpadla a následnému vyčerpání šachty. Po vyčerpání pod určitou hladinu v šachtě čerpadlo opět automaticky vypne. Více informací o systému tlakové kanalizace se dozvíte ve videu: Jak funguje tlaková kanalizace PRESSKAN

Servis domovních čerpacích jímek do 30.6.2022

  • Potvrzení podmínek bezplatného servisu

Od počátku fungování tlakové kanalizace v obci jsou majitelé nemovitostí upozorňováni na specifika jejího provozu. Díky přečerpávání odpadních vod z domovních jímek je v našem případě nutné dodržovat pravidla provozu kanalizace ještě pečlivěji než v případě kanalizace gravitační. Čerpadla v jímkách jsou zařízení, která při nevhodném používání vykazují vyšší poruchovost. Obec zajišťuje na svoje náklady servis a údržbu těchto zařízení všem vlastníkům nemovitostí, ale pouze za podmínek, že jsou dodržena pravidla, která tlaková kanalizace vyžaduje. Jestliže vlastník nemovitosti tato pravidla poruší, nemůže obec následně za poruchu zařízení převzít finanční odpovědnost. Celkově jsou opravy DČJ velmi významnou výdajovou položkou obecního rozpočtu a je proto potřeba pečlivě hlídat, aby nedocházelo k jejímu dalšímu navyšování.

Skutečnost, že opravy platí obec pouze v případě poruchy nezaviněné přímo vlastníkem nemovitosti, by neměla být žádnou novinkou. Je ovšem pravda, že se toto pravidlo v praxi dříve důsledně neuplatňovalo. Nicméně tím docházelo k porušování zásady řádného hospodaření. Asi není pochyb o tom, že by z obecních prostředků neměly být hrazeny soukromé chyby jednotlivců.

Protože opravy nejsou nikterak lacinou záležitostí a cena nového čerpadla je na poměry domácnosti skutečně vysoká (kolem 18 tis. Kč!), chtěla bych všechny uživatele DČJ s cenami servisu, potažmo znovu s pravidly užívání tlakové kanalizace, seznámit

Níže jsou ke stažení všechny dokumenty, které s provozem tlakové kanalizace souvisí. Najdete zde nově sepsané Pokyny pro užívání včetně formulace poučení, které jsou potřeba potvrdit podpisem na obecním úřadě.  Zároveň zveřejňujeme i ceník náhradních dílů a servisních úkonů, abyste měli povědomí o tom, kolik Vás bude stát oprava v případě, že zařízení poškodíte nevhodným užíváním. Můžete nahlédnout i do smlouvy o provádění servisu, kterou obec uzavřela se zhotovitelem J. Novým.

Prosím všechny uživatele DČJ, aby se v průběhu ledna/února 2022 dostavili v úředních hodinách (PO-ČT) na obecní úřad, kde seznámení se s podmínkami bezplatného servisu stvrdí svým podpisem. Bez tohoto písemného potvrzení nemusí být bezplatný servis od března 2022 poskytován.

Na závěr Vás chci ujistit, že není naším záměrem překlopit finanční břímě servisu DČJ z obce na občany. Míříme pouze tím směrem, aby naprosto zjevné případy nevhodného užívání kanalizace (jinými slovy lenost, pohodlnost nebo nekázeň jednotlivců) nezatěžovala obecní rozpočet. V neposlední řadě bych ráda upozornila na skutečnost, že všechny Vaše dotazy, týkající se fungování a nastavení servisu ze strany obce, smluvních podmínek, placení ap., je nutné probírat s místostarostkou. Máte-li dotazy, jsem Vám k dispozici osobně v úředních hodinách nebo po telefonu či mailu. Pan starosta je v případě servisu zhotovitel a nemůže za obec v této věci jednat, řeší jen technickou stránku věci.

 

Obecné zásady používání tlakové kanalizace v obci Olešná (222.86 kB)

Smlouva o dílo - servis DČJ (162.99 kB)

Ceník náhradních dílů a servisních úkonů (171.7 kB)

Protokol o opravě (1.34 MB)

 

  • Chyby v užívání zjištěné při čistění

Připomínáme uživatelům DČJ, u kterých bylo při čištění jímky zjištěno chybné užívání, např. nadměrné množství tuků v odpadní vodě a jejich usazenin v jímce, které nešly odsát a bylo jim doporučeno mechanické odstranění, aby toto provedli neprodleně. Pokud by v těchto případech při případném servisu bylo zjištěno přetrvání vadného stavu, bylo by to považováno za chybu uživatele a částka za opravu by (dle charakteru poruchy pochopitelně) šla na vrub uživatele. Případné konzultace správného technického postupu dočištění jímky prosím směřujte na J. Nového (602 269 456).